گروه محصول -> وب سایت -> متفرقه

فروش ویژه بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی با عملکرد شغلی کارکنان جهادکشاورزی شهرقیمت: ۱۰۰۰۰۰ریال     تعداد صفحات: 80     کد محصول :838      حجم فایل:2,39 MB      نوع فایل :zipفروش ویژه .هیچ جای دیگر با این قیمت نخواهید دید.با یک جستجو در سایت های دیگر این تحقیق بیش از 30000 تومان به فروش میرسد در اینجا به مدت محدود با این قیمت داده میشود.

 

بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی با عملکرد شغلی کارکنان جهادکشاورزی شهرستان ......

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                            شماره صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1 مقدمه..............................................................................................................................................1

1-2 بیان مسئله تحقیق..............................................................................................................................2

1-3 اهمیت وضرورت موضوع تحقیق......................................................................................................3

1-4 اهداف تحقیق...................................................................................................................................5

1-4-1 هدف کلی....................................................................................................................................5

1-4-2 هدف های جزئی..........................................................................................................................5

1-5 فرضیات تحقیق................................................................................................................................6

1-5-1 فرضیه اهم....................................................................................................................................6

1-5-2 فرضیات اخص............................................................................................................................6

1- 6 مدل مفهومی تحقیق.........................................................................................................................7

1-7 قلمرو تحقیق....................................................................................................................................8

1-7-1 قلمرو موضوعی ..........................................................................................................................8

1-7-2 قلمرو زمانی................................................................................................................................8

1-7-3 قلمرو مکانی................................................................................................................................8

1-8  تعریف نظری و عملیاتی واژه ها......................................................................................................8

1-8-1 ویژگی های شخصیتی..................................................................................................................8

1-8-2 برونگرایی.................................................................................................................................11

1-8-3 وجدان کاری.............................................................................................................................11

1-8-4 ثبات هیجانی..............................................................................................................................13

1-8-5 سازگاری..................................................................................................................................15

1-8-6 توافق.........................................................................................................................................17

 

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

بخش اول: ویژگی های شخصیتی

2-1 مقدمه............................................................................................................................................18

2-2 ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺨﺼﯿت.........................................................................................................19

2-3 روﯾﮑﺮدﻫﺎی ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺨﺼﯿت..........................................................................................................19

2-3-1 روﯾﮑﺮد رواﻧﮑﺎوی......................................................................................................................20

2-3-2  روﯾﮑﺮد رﻓﺘﺎرﮔﺮاﯾﯽ...................................................................................................................20

2-3-3 روﯾﮑﺮد اﻧﺴﺎنﮔﺮاﯾﯽ....................................................................................................................20

2-3-4 روﯾﮑﺮد ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ.........................................................................................................................21

2-3-5 روﯾﮑﺮد ﺻﻔﺎت...........................................................................................................................21

2-4 ﻋﻤﻠﮑﺮد: ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ و اﺑﻌﺎد...................................................................................................................23

2-5 اﻟﮕﻮی ﮐﻠﯽ راﺑﻄﻪ ﭘﻨﺞ وﯾﮋﮔﯽ ﻋﻤﺪه ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﻐﻠﯽ......................................................24

2-5-1 ﺑﺮونﮔﺮاﯾﯽ.................................................................................................................................24

2-5-2 وﺟﺪان ﮐﺎری............................................................................................................................24

2-5-3 ثبات هیجانی..............................................................................................................................25

2-5-4 ﺳﺎزﮔﺎری..................................................................................................................................25

2-4-5 ﺗﺠﺮﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮی..............................................................................................................................25

2-5 طبقه‌بندی ویژگی‌های شخصیت......................................................................................................26

بخش دوم: عملکرد شغلی

2-7 مقدمه.............................................................................................................................................31

2-8 ارزيابي عملكرد شغلی كاركنان......................................................................................................34

2-9 دلایل مخالفت اغلب سازمان‌ها با ارزیابی عملکرد شغلی کارکنان...................................................35

2-10 میانگین زمانی ارزیابی عملکرد شغلی کارکنان..............................................................................35

2-11 معیارهای ارزیابی عملکرد شغلی کارکنان.....................................................................................36

2-12 ارتباط بین ارزیابی عملکرد شغلی، ارزشیابی شغل، میزان حقوق و مزایا.......................................38

2-13روشهای مختلف ارزیابی عملکرد شغلی کارکنان...........................................................................39

2-13-1 روش امتیازبندی......................................................................................................................39

2-13-2 روش رتبه‌بندی مستقیم............................................................................................................40

2-13-3 روش‌های غیر متدوال .............................................................................................................40

2-14 هدف نهایی از ارزیابی عملکرد....................................................................................................41

بخش سوم: پیشینه تحقیقات داخلی و خارجی

پیشینه تحقیقات داخلی...........................................................................................................................42

پیشینه تحقیقات خارجی.........................................................................................................................46

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

3-1 روش تحقیق...................................................................................................................................49

3-2 جامعه ی آماری تحقیق...................................................................................................................49

3-3 نمونه و روش نمونه گیری..............................................................................................................49

3-4 ابزار جمع آوری داده ها.................................................................................................................50

3-5 روایی و پایایی...............................................................................................................................50

3-6 روشهاي آماري مورد استفاده براي تجزيه و تحليل داده ها..............................................................51

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل آماری

4-1 تحلیل داده ها.................................................................................................................................52

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها

5-1 مقدمه.............................................................................................................................................66

5-2 نتیجه گیری.....................................................................................................................................80

5-3 پیشنهادها........................................................................................................................................72

5-4 محدودیتها .....................................................................................................................................72

5-4-1محدودیت تحقیق .......................................................................................................................72

 

منابع.......................................................................................................................................................73

پرسشنامه................................................................................................................................................76اگر کد تخفیف داری کلیک کن!

توجه کنید شما با هر کارت عضو شتاب از هر بانکی میتوانید توسط درگاه بانک ملت خرید نمایید.فرقی نمیکند کارت شما از کدام بانک باشد با درگاه سایت ما میتوانید به راحتی خرید کنید.

درگاه پرداخت بانک ملت 
اعتماد الکترونیک گارانتی خریدمحصولات مرتبط

فروش ویژه بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی با عملکرد شغلی کارکنان جهادکشاورزی شهر

فروش ویژه بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی با عملکرد شغلی کارکنان جهادکشاورزی شهر
فروش ویژه .هیچ جای دیگر با این قیمت نخواهید دید.با یک جستجو در سایت های دیگر این تحقیق بیش از 30000 تومان به فروش میرسد در اینجا به مدت محدود با این قیمت داده میشود.   بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی با عملکرد شغلی کارکنان جهادکشاورزی شهرستان ...... فهرست...
قیمت : 100,000 ریال تعداد صفحات : 80


نام ونام خانوادگي:


پست الکترونيکي:


عنوان:


پيام:


ارسال پيام به صورت شخصي
کد امنيتي:امارگیر حرفه ای سایت


پمپ بنزین | یاس تم
وصیت نامه | آلودگی هوا
چهل شاخص | موسیقی

امارگیر حرفه ای وبلاگ و سایت